دفتر ترجمه رسمی ۱۹۸ شیراز

۲۹.۶۲۷۴۶۷۵, ۵۲.۵۲۵۹۶۷۴

آدرس
خیابان ۲۰متری سینما سعدی-بین هدایت و معدل-ساختمان آبان- طبقه ۲، واحد۳

استان و شهر

شماره پروانه
۱۹۸

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
خلیل خلیلی

آموزشگاه های منتخب