دفتر ترجمه رسمی ۸۳ شیراز

۲۹.۶۱۶۸۱۲۷۲۵۸۸۱, ۵۲.۵۴۲۹۸۵۲۱۳۰۳۳

آدرس
شیراز، میدان شهرداری، خیابان پیروزی (نمازی) ساختمان پیروزی، طبقه دوم

استان و شهر

شماره پروانه
۸۳

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
باقر آمیرزاده

آموزشگاه های منتخب