دفتر ترجمه رسمی ۱۰۴۴ شیراز

۲۹.۶۲۸۴۵۷۷۶۴۰۰۵, ۵۲.۵۰۸۶۳۱۶۱۸۲۹۴

آدرس
شیراز،خیابان قصرالدشت،سه راه عفیف آباد،جنب بانک کشاورزی،ساختمان اداری و خدماتی ثامن،طبقه ۲،واحد ۵

استان و شهر

شماره پروانه
۱۰۴۴

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
مرتضی معصوم نژاد

آموزشگاه های منتخب