موسسه مشاوره خدمات آموزش وپژوهش ويستا توسعه اميركبير

مکان

۳۵.۷۶۴۲۹۳۷, ۵۱.۴۱۴۷۰۶۹

آدرس
تهران –بلوارآفريقا- بعدازميرداماد-خيابان تابان غربی پلاک ۱۷
صاحب امتیاز
ناصر شمس قارنه

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
ezam@acmt.ac.ir

رویداد‌های منتخب