موسسه فرهنگی هنری پيشرو پژوهان امروز

مکان

۳۵.۷۱۹۹۲۹۲۳۲۵۴, ۵۱.۴۳۳۶۱۹۵۰۱۶۵۶

آدرس
سهروردی جنوبی، خ ملايری پور غربی، پلاک ۵۰ واحد ۱۰
صاحب امتیاز
حميد عباسی بنهنگی

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا

آموزشگاه های منتخب