موسسه علم گستران آران

مکان

۳۷.۵۲۸۲۴۸۳, ۴۵.۱۱۶۱۷۷۴

آدرس
اروميه، چهارراه مخابرات اول خيابان حسنی ساختمان انوشا طبقه چهارم واحد۱۳
صاحب امتیاز
ابراهيم آقازاده

موقعیت در شهر

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
aran.education@gmail.com

آموزشگاه های منتخب