موسسه شبكه دانش تبريز

مکان

۳۸.۰۶۵۷۰۳۹, ۴۶.۳۷۴۸۳۷

آدرس
تبريز، كوی وليعصر، فلكه بارنج، ساختمان چتر آبی طبقه سوم
صاحب امتیاز
فاطمه عطايی حسينی

موقعیت در شهر

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
shd.tabriz@yahoo.com

رویداد‌های منتخب