کانون زبان ایران، مرکز آموزشی زاهدان

۲۹.۴۷۵۲۵۱۴۸۸۹۷۵, ۶۰.۸۳۲۱۳۰۲۵۲۶۷۳

کانون زبان ایران، مرکز آموزشی زاهدان
تلفن
۰۵۴۳۳۴۸۴۹۶۴
نام مدیر
هانیه زیدآبادی نژاد
آدرس پستی
زاهدان- بلوار جمهوری، رو به روی جمهوری ۱۴، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

زبان

موقعیت در شهر

آموزشگاه های منتخب