کانون زبان ایران، مرکز آموزشی زاهدان

کانون زبان ایران، مرکز آموزشی زاهدان
آدرس پستی
زاهدان- بلوار جمهوری، رو به روی جمهوری ۱۴، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

استان و شهر

تلفن
۰۵۴۳۳۴۸۴۹۶۴

۲۹.۴۷۵۲۵۱۴۸۸۹۷۵, ۶۰.۸۳۲۱۳۰۲۵۲۶۷۳

رویداد‌های منتخب