دوره تربیت مدرس زبان فرانسه

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه

چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
French TTC

نحوه برگزاری

تا
ساعت شروع و پایان
۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
روز (ها)
پنج شنبه
جمعه
طول دوره
۱۲.۰ ساعت

رویداد‌های منتخب