Interactive Teaching

Interactive Teaching

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
Interactive Teaching

نحوه برگزاری

ساعت شروع و پایان
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
روز (ها)
دوشنبه
طول دوره
۲.۰ ساعت

رویداد‌های منتخب