All You Need to Know about Evaluation & Assessment

All You Need to Know about Evaluation & Assessment

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
All You Need to Know about Evaluation & Assessment

نحوه برگزاری

ساعت شروع و پایان
۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
روز (ها)
چهارشنبه
طول دوره
۱.۰ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب