دوره مجازی تربیت مدرس (TTC)

دوره مجازی تربیت مدرس (TTC)

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
دوره مجازی تربیت مدرس (TTC)

نحوه برگزاری

تا
ساعت شروع و پایان
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
روز (ها)
شنبه
طول دوره
۱۲.۰ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب