چهارمین دوره تربیت سوپروایزر آموزشگاه زبان

چهارمین دوره تربیت سوپروایزر آموزشگاه زبان

پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
Fourth Online Language Supervisor Training Course

نحوه برگزاری

قیمت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تا
ساعت شروع و پایان
۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰
روز (ها)
پنج شنبه
جمعه
طول دوره
۶۴.۰ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب