کلاس و دوره زبان

عنوان شروع و پایان
کلاس زبان English Pre-Intermediate 2 تا
کلاس زبان English Pre-Intermediate 1 تا
کلاس زبان Intensive IELTS Preparation Course تا
کلاس زبان English Upper-Intermediate 2 تا
کلاس زبان English Advanced 1 تا
کلاس زبان TOEFL تا
کلاس Cours A1.1 تا
کلاس زبان English Pre-Intermediate 1 تا
کلاس زبان English Elementary 3 تا
کلاس زبان English Upper-Intermediate 2 تا
کلاس زبان آمادگی CAE تا
کلاس زبان فرانسه تا
دوره سطح پیشرفته زبان انگلیسی تا
دوره سطح میانی زبان انگلیسی تا
دوره سطح مبتدی زبان انگلیسی تا
کلاس زبان ترکی Seviye A1.3 تا
کلاس زبان اسپانیایی Espanol A2.2 تا
کلاس زبان اسپانیایی Espanol A1.2 تا
کلاس زبان فرانسه Intermediate تا
کلاس زبان فرانسه Intermediate تا
دوره گرامر زبان Grammar 1 تا
کلاس بحث آزاد Free Discussion تا
دوره بحث آزاد Free Discussion تا
دوره بحث آزاد Video Press تا
دوره بحث آزاد Movie-based Free discussion تا
دوره زبان عمومی Advanced تا
دوره عمومی Upper-Prep تا
دوره عمومی pre_IELTS & Pre_TOEFL 7 تا
ترکی استانبولی سطح A2 تا
انگلیسی کودکان ۳ تا ۶ سال تا

آموزشگاه های منتخب